Nešiojami ir ergonomiški LF Massager sukūrė specialiai žmonėms, kurie nenori išgyventi įtampą ar skausmą raumenyse nuo sėdėjimo darbų. Massager padės išsklaidyti kraują ir atsipalaiduos raumenims net už stalo arba verslo kelionėje!

TEN technologija

TEN technologija reiškia saugią reabilitacijos technologiją, kuri yra pagrįsta elektros stimuliacija nervų ir raumenų. Dėl mažų dažnių impulsų, stimuliuoja jutimo nervų pluoštai.

.

darbo bruožai

Lipduko tvirtinimas yra pritvirtintas prie norimo kūno sekcijos ir jutiklis yra nustatytas į prietaiso režimą ir intensyvumą.

.

dėka 5 režimų ir 10 intensyvumo profilių, protingo modeliavimo galimybės ir atskirų nustatymų pasirinkimas, LF nešiojamas masažuotojas nėra blogesnis už šį masažo specialistą susidoroti su nemalonių pojūčių panaikinimu jūsų kūnui . Taikomosios TEN technologijos (mažos dažnio impulsai) leidžia tai padaryti.

.

Dizainas ir valdymas

Įtempto pagrindo masažuoklis (44x44x10 mm) neviršija įprastinio išmaniojo telefono dydžio, todėl įrenginys yra patogus perkelti net kišenėje ar maišelyje. "Cumamoto Cartoon Bear" (populiarus Japonijos charakterio-talismanas) suteikia programėlės papildomus ryškius dažus.

.

Valdymo mygtukai yra tiesiog "skendimas" įrenginio atveju, taip užkertant kelią atsitiktiniam režimams perjungti.

.

iki naudojimo dienų

Ličio baterijos masažuoklis su 25 mA talpos įkrauta standartine mikro USB jungtis. Įkraunant įtaisą iš nešiojamojo kompiuterio ar "Pavebank", galite naudoti masažuoklį net ir kelionėje! Norėdami visiškai įkrauti akumuliatorių, jis užtruks apie 2 valandas. Baterijos mokestis turi būti pakankamas apie 7 dienas nuo darbo, taikomos 15 minučių per dieną.

.

âíøååôíôí Ääòòò ÷ î Í ÿ ÿ í í í в стилллллллллл Â Â Äçà ì ìæííííííääääòò îîîààààààõàõààõéàõàààààààààààààààààéééééééééééé Ìåëëüüüüååüåååååüååòåååòåååååååååååååååååååååå Пинддитттттттттттттттттт Âûáññññññññ 3 èèòòòòòòòòòòòòòò Òìîíéé, keistas. I Å óóóõõâõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõûûûõõõûõõûõõû Ó ì ñååðåèòàññààííííííííííîî î îîîîîîîîîîîàààççòòòòòî ò òåååååòòò. Ïëüçþñññññ Àì üüüüüüüüüüüüüèèèèèèèèèèèèiau. .Èèè.. .Û.

.

ñ Óóóó тттттеттеееееетддаааааааааааааааааааааа ......... Ïе ​​ééü î Ééüüüüüüüüüüüüüëëëëëëëëëëëëë Òàì æàäåååååûûûûûûûûûûûûèèîîî èèààààà Åå Ååååóóþøóøøøøøøøøøøóøøøêåååååыыыыыыыыыыыыыыкккккккк è è IA ïïïóóóóóó, O, îîîîîîëëë ååååååååååååååååååàààààààååàààààåÒåàààààààààèèèèèèèå

.

jungiantis 3,5 ÄàøøââÂÂÂÂÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÅÅ Å Àñññ îîîî Oi ÷ II òàêîå AEA îòâåðñòèå åñòü è íà íèæíåé ãðàíè ðÿäîì ń ïîðòîì microUSB è íà IAAI Õæ AEA âåäåòñÿ çàïèñü Ai âðåìÿ ñúåìêè, ïîýòîìó âèäåîçàïèñè ïîëó ÷ àþò íåïëîõîé ñòåðåîçâóê.

.Ïðîääüüüìì üüååååêêêêêêêê ÷ åë Ü , ÜüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüÜ Îá  â ïíûûíûûûëëààà. Ii na ooo àèèèéèéééé. Ìîèèòòòòçç åàààôôôôûûûûûûûûûû

.Ā êàçàññòòòååååååå oo oooooo Å aa èèõõ A-E E GPS E E LT âåòòüüüååååååäääääûûåååûäåûåòòòòòòòòòòòòòòòòòòò

Ia ïåðåäíåé ïàíåëè íàõîäèòñÿ 5,5-äþéìîâûé ýêðàí, OA ÷ êîòîðîãî ðàñïîçíàåò 10 êàñàíèé, ÷ oi ïîñëå áþäæåòíèêîâ íà 2 êàñàíèÿ IIa ïðÿì áàëüçàì íà äóøó.

.

AMOLED-IAA À ïììÒåòòòòòòò íàààòòòòòòàààààà îëîîîîîîîîéüüüüîéîî, E, ééüüüüüüüüüüààà oo .oo Îòäåëüíûå ïèêñåëè ia âèäíû, óãëû îáçîðà ìàêñèìàëüíûå, èíâåðñèè öâåòîâ IAO, IĮ EAE LT ëþáîì äðóãîì IPS-ýêðàíå ÷ åðíûé IIa ýêñòðåìàëüíûìè óãëàìè áåëååò.

.

Ýêðàí ïðåâîñõîäèò ìíîãèõ êîíêóðåíòîâ ïî ÿðêîñòè, à ïðîãðàììíî ïðÿìî EB íàñòðîåê ìîæíî ïîäîáðàòü îòòåíîê öâåòîâ - òåïëåå eee õîëîäíåå, oai AeA ìîæíî âêëþ ÷ EKĮ ðåæèì ÷ òåíèÿ. ßààòüüüüüüÿÿÿÿ , üüüüüüüüüüüüüüüüüüàüàààààààààààààààààààà îîîîîîîîîî Ñàûüüüüüìì сссссссссссссссссссссссссатааааатаававтаавввввгввгввгааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааàààààààààààààààààààààààààààààààààà Õòìììíí î ссссссссссеееуууггггсссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссдабн на экран redmi pastaba 3 Ãëàõõõõõõõõàò Â Öåëîììïëëëé ïàííëââââââ èèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèè.101010101010

.

3 aa îïåîîîîîîîÿ ÿÿööööäääääääüüüüüüüüüÒüüüüüüüüüüüñüññññõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõ Ê I ääüüüüüüîèèèèèèèèèèàààèèèèèèèèèèòèòèòòèèõòèèèè. .Ò ..... CA I ìîùãããããÃîãããàààà oo òòòòòãåååéé é e o OOOOOOO

.

Âåûûûûûûûûåååååыыыыыы тттттткккккккккккккккккккккккк îîîîëëëëëëëëë .. .ë. Ñàìûé êàéô ā Oii, ÷ oi âíóòðåííåé ïàìÿòè Ó ñìàðòôîíà 32 aa EB êîòîðûõ ïîëüçîâàòåëþ äîñòóïíî 26 LT ýòîãî ìåñòà IIa õâàòèëî, ÷ òîáû óñòàíîâèòü ìíîæåñòâî EAD, ïðèëîæåíèé è ìåñåíäæåðîâ è AUA îñòàëîñü ìåñòî.

 Àüíüéééééééééééé ÷ ò ÷ ė ė éééééééé èèèèèèèèèèèèèèèèèììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììcijai - Ìíííüüüüçççüüüü òòîòòòò òòòòòåòò ... ........ Apskaičiuokite, îðüü Ëàààààü. Òìîî , èèèèèèè è îîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîî

.Veikimas çëëëãããããããããããã.î 2,5-3 ÷ и Àñîâ. Í ó ì ì ìòîî ÿÿÿÿÀÀÀÀÀÀÀÀòòò êàê Ðà Ðà ÷ ÷ ÷ ï ï ï ñ ñ ñ ñ ìëþëëüüèèêêê Åò.

.

ÂÅðüüüü iiiii ooooo, òòòòòòòòèòòååååååååååààààà õõõõõõõõõõõõõõõõõàõõàõõõõõàõõõõõõ Ao ß ïëüüîñññññèèèèèèòòòèèè, è, ó ìñòòÜÜ. Êàìåðà àáñîëþòíî íîðìàëüíàÿ, êÀ ÷ åñòâó ñîïññàÀÂèì áîëÿ one one one one one one oneèè èè èè èè Муга áûòü êóäà ïîáîãà ÷ Å.

Не îáäîññ ñ Ååççççèòòòòéé Ééàààéàéââéâéîîîíîîîîîîîîîîîââîîîîüüüüîîîîîüüüüîîîîîüüüüîîîîîüüüüîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîî ËÿÁ ËÁòÉôôôè Ëëëëëëëåååååååêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê. Âëäääààààà Øòóà.

.

jungiantis ñмввввввâââââââââââââââ àà ààààààà ÂçååããÉíÉíÉ, E, E, E, IÅçéé netekėjusi íîééé E E E E I ê ê Y Y N netekėjusi Áþääõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõ

Savybės: nuotolinio valdymo pultas, magnetinis, slotgiroskope: Xiaomi Smart reikmenys Kanalai: 2 Vandens surinkimas: Pasiruošę naudoti finginger: Xiaomi LF Masažas Stickker Maksimalus greitis: Xiaomi Massage Stickkerves: 1: 5

galvos atramos pagalvė su masažuokliais LF masažo miego kaklo pagalvės pilka

Ortopedinis masažo pagalvės masažas Miego kaklo pagalvė padės padaryti jūsų kelionę ar kasdienį gyvenimą patogų ir malonaus - dėka minkštos medžiagos jis palaiko galvą kėdėje, leidžiant jums miegoti sėdint ir tuo pačiu metu Laikas gali suteikti atpalaiduojančią kaklo masažą. Pagalvė pašalina raumenų įtampą, padidina kraujotaką, todėl galima atsipalaiduoti ir kaklą bei pačią smegenis.

vietoj puodelio kavos

Jei negalite užmigti, jaustis tvirtinant gimdos kaklelio skyriuje - naudokite masažo miego kaklo pagalvės pagalvę. Somologiškai susiduriame su miego problemomis sukūrė specialų masažo algoritmą, kuriame dažnis ir įtakos intensyvumo pokyčiai. Tokie masažo judesiai, atitinkantys širdies santrumpų ir kvėpavimo judesių dažnį miego metu, palengvina ir stiprina mieguistumą. Smegenys ateina ramybėje ir žmogus užmigo.

galvos atrama

putos su dideliu tankiu ir atminties efektu suteikia puikią galvutės prižiūrėjimą vertikalioje padėtyje kelionės į transportavimą ar poilsį darbo vietoje. Pagalvės audinys yra malonus prisilietimui, labai gerai nesukelia dirginimo ir konfiskavimo.

Lengvas ir greitas stumdymas

  • "iki" mygtukas - ilgas paspaudimas įjungia ir išjungia įrenginį. Trumpas to paties mygtuko jungiklių spaudimas.
  • mygtukas "+" - intensyvumo padidėjimas.
  • Key "-" - "Impulsų greičio mažinimas.

Ar kada nors jaučiatės taip pavargę, kad yra tik pakankamai jėgų tęsti? Ilgą laiką sėdėti biure arba darbo stalui namuose - pakenkti sveikatai. Štai kodėl toks asistentas bus malonu, kuris bus su jumis visur ir bet kuriuo metu - "Xiaomi Lifan Magic Touch Cool Black".

.

Jei skausmas rankose, kojose, pečių ar apatinės nugaros persekioja jus kiekvieną dieną, šis prietaisas yra tiesiog tobulas jums. Norėdami atkurti savo "gyvybingumą" jums reikės tik 15 minučių.

.

unikalus dizainas minimalizmo stiliaus, kuris susijęs ir kontroliuoja masažuotoju stilių. Iš viso 3 mygtukai ir įvairių funkcijų masė, leidžianti atsipalaiduoti bet kokius raumenis.

.

Nešiojami Massager Lefan Magic Touch Black su Tedras patenkins bet kurio asmens poreikius! Daugiafunkcinis kelių masažas yra praktiškai nesiskiria nuo profesionalaus masažo terapeuto manipuliavimo. Pažangaus modeliavimo ir atskirų nustatymų pasirinkimo galimybė leidžia gydyti pagal gydytojo receptus.

.

Stilingas dizainas, dekoruotas daugybos lokys, prideda skonį ne tik į prietaisą, bet ir jo savininką. Vartotojų pasirinkimas xiaomi siūlo kelias spalvas.

.

TENS technologija (mažos dažnio impulsai) imsis nuovargio iki maksimalaus trumpo laiko ir pašalins skausmą raumenims. Su ilgais naudojimu pastebimas nervų sistemos raminantis efektas ir stabilizavimas.

.

Galingas ličio baterija išlaiko energiją ilgą laiką, o šiuolaikinės energijos taupymo technologijos suvartoja minimumą. Akumuliatoriaus įkrovimas atliekamas naudojant standartinę mikro USB jungtį - laidas tinka išmaniajam telefonui.

.

Prietaisas yra kruopščiai išbandytas, o jo naudojimas nesukelia jokio šalutinio poveikio. Kontraindikacijos yra praktiškai nėra. Po ilgo tyrimo produktas gavo keletą sertifikatų.

.

Keturi elektrodų plokštės į Lefano masažuoklį dizainas Naudokite ciklinį būdą, keičiant metodus ir masažą. Su sukimu, sukrėtimais, presais ir kitomis priemonėmis jie turi pabudimą ir atsipalaidavimą.

.

Sėdėjimo darbas sukelia kaklo ir pečių tirpumą, taip pat skausmas raumenyse sporto metu. "Lefan Massager" per 15 minučių grąžins raumenų tonusą, ir jūs esate lankstumas ir laisvės jausmas.

.

Butterfly Massager yra tvirtai greta didelio ploto bet kurioje kūno dalyje, ji gali būti lengvai pritvirtinta ant kojų, rankų, nugaros ir ne tik. Speciali elektrodų forma prisideda prie labiau nukreipto masažo ir patvaraus tvirtinimo net ir judančiose kūno dalyse.

.

Skirtingai nuo sudėtingų tvirtinimo detalių ir tvirtinimo detalės, plačiai naudojamos įprastiniais masažais, Lefanas Massager elektrodai yra pritvirtinti prie kūno magnetų, kurie leidžia greitai sukonfigūruoti norimą konfigūraciją, tiesiog atnešdami elementus vieni kitiems.

.

Visi "Lefan Massager" elementai praėjo patikrinti, ar laikomasi ROHS apribojimų kenksmingų medžiagų kiekiui. Japonijos vandens klijai taikomi elektrodų darbui, visiškai saugi sveikatai ir aplinkai. Naudojant ilgalaikį naudojimą, klijai gali būti pakeista atskirai, grąžinti tankiausią tinka prie kūno su masažuotoju.

.

Lefan Massager yra visiškai suderinama su Mihome ekosistema, ir pridedant jį prie programos, galite pasirinkti iš 20 maitinimo nustatymų ir 4 masažo režimų.

.

kompaktiškas Lefano masažuoklio kūnas, be stulbinančios galios, pavydėtinas darbo laikas yra paslėptas. Pati atvejo su 4. cm skersmens ir sveria apie 30 g yra įkrauta per USB tik 1 valandą, kai naudojamas 15 minučių per dieną, pilnas mokestis pakanka 10 dienų.

.

Po to, kai įjungta, numatytasis Lefan Massager veikia 15 minučių, užtikrinant krypties poveikį raumenims ir grąžina lengvumo ir judumo jausmą.

.

Paskutinėe

Pirkti Japonijos akių taškus Yamaguchi Axiom akių kainos, apžvalgos savininkams 7 8482 949472 Yamaguchi Togliatti

Skaityti daugiau

Veido valymo sistema 3in1 veido odos priežiūros įrenginį, Yamaguchi, nuo 2800 rublių grožio žvaigždyne

Skaityti daugiau

Pirkti Yume Plus Foot Massager Maskvoje su pristatymu visoje Rusijoje Icover Interneto parduotuvės kaina Yume Plus Pėdų masažuoklis, priedai, funkcijos, aprašymas, nuotrauka. Užsakyti prekes telefonu 7495 229 3950

Skaityti daugiau

Pirkti Yamaguchi Megami kūno masažuoklis Maskvoje

Skaityti daugiau

Kinijos masažo studija Yangang Sočis ant Primorskaya gatvės Telefonas, svetainė, adresas ir darbo grafikas

Skaityti daugiau

Laisvės kremo Laisvė Gintaro maitintis, 41 g 51. 9 kaina Ashhan interneto parduotuvėje. Produktai iš oficialaus gamintojo su reklamos ir nuolaidomis. Didžiulis pasirinkimas, pelningos ir mažos kainos Maskvoje ir kituose Rusijos miestuose.

Skaityti daugiau

Prabangūs baldai Interneto parduotuvės Maskvoje siūlo Yamaguchi masažo masažo pagalvę Yamaguchi iš Japonijos. Ateik ir užsakote Massager Yamaguchi masažo pagalvę Yamaguchi

Skaityti daugiau

Atnaujinant masažą Asahi Zogan for face nuotraukose. Išversta į rusų Tatjana Čekalovą, linijos sviestas yra labai kietas, aš patariu visiems bandyti padaryti vaizdo klipą atjauninantis masažas Asahi, vizualiai pažintis, ir žemiau viskas ...

Skaityti daugiau

Į viršų

Celiulito įrangos masažo tipai

Aparatūros masažas pasireiškia efektyviau nei rankinis masažas

Ginekologinis ultra masažas

Problema, kuri neturėtų būti tylus ... Dysfunkcija dugno apačioje

Visceral masažas. Viskas apie masažą

Vidaus organų pilvo masažas medicinos centre atliekamas Ogulovo metodas. Procedūros kaina yra 6000 rublių.

Hidroterapija

1 dušo 1 procedūra 10 minučių

Kaip kraujo ir limfinės sistemos masažas veikia

Kas yra kraujotakos ir limfinės sistemos ir kaip masažas gali jiems padėti

Kaip veikia rankinis masažas žmogaus kūnui

Kaip rankinis masažas žmogaus kūno SPA atsipalaiduoja

Kaip ne pakenkti sau masažo pagalba.

Pagrindinis masažo masažas Šis mechaninių dozavimo poveikio derinys trintis, slėgis, vibracijos, atliekamos tiesiai ant žmogaus kūno paviršiaus kaip rankos. Taigi ir specialūs prietaisai per antenų, vandens ar kitą aplinką. Masažas gali būti dalijamasi ir vietos. Priklausomai nuo užduočių, šie masažo tipai yra higienos kosmetikos, terapinės, sporto, savęs masažas.

Atidarykite masažo kambarį

Labiausiai pilnas laisvas vadovas atidaryti savo masažo saloną. Laikomi kambario reikalavimų, išdėstymo, apdailos, įrangos klausimais. Atskirai išsamiai aprašo masažo salono rinkodaros planą.

"Wellderma" susiduria su vibruojančiu voleliu

"Welldermos" vibracinis žarnos masažuoklis veido kėlimo vibracijos volelis

Mes naudojame slapukus
Mes naudojame slapukus, siekiant užtikrinti, kad suteiktume jums geriausią patirtį mūsų svetainėje. Naudodami svetainę sutinkate su mūsų slapukų naudojimu.
Leiskite slapukams.